2016-06-29

dofinansowania z PFRON

dofinansowania z PFRON

DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w każdym czasie jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia za poprzedni kwartał, a w przypadku osoby samotnej 65% przeciętnego wynagrodzenia.

Aby skorzystać z dofinansowania należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Płońsku następujące dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych/ zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
 • orzeczenie o niepełnosprawności/o stopniu   niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez specjalistę zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności i zasadności zakupu danego sprzętu  (dotyczy sprzętu rehabilitacyjnego),
 • oryginał lub faktura pro forma za zakupiony przedmiot ortopedyczny, środek ortopedyczny lub sprzęt rehabilitacyjny, z uwzględnieniem całkowitego kosztu zakupu, limitu NFZ, kosztu dofinansowania z limitu NFZ, udziału własnego wnioskodawcy,
 • zaświadczenie o dochodach z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (aktualna decyzja przyznająca świadczenie rentowe lub emerytalne, odcinek renty lub emerytury).

Zarządzenie Starosty Płońskiego w sprawie zasad przyznawania dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczny i środki pomocnicze realizowane ze środków PFRON czytaj

Formularze do pobrania:

 • wniosek o dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych pobierz formularz poniżej
 • wniosek o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego pobierz formularz poniżej

 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,

w komunikowaniu się i technicznych.

 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych umożliwiające w całości lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej poruszania się, wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów w otoczeniu.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu ruchu, osoby niewidome i słabowidzące.

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Zarządzenie Starosty Płońskiego w sprawie zasad przyznawania dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, komunikowaniu się i technicznych realizowanych ze środków PFRON czytaj

 

Aby skorzystać z dofinansowania na likwidację barier architektonicznych należy złożyć następujące dokumenty w siedzibie PCPR w Płońsku:

 • wniosek na likwidację barier architektonicznych,
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez specjalistę o rodzaju niepełnosprawności i konieczności likwidacji architektonicznych (ważne 3 miesiące),
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/ niepełnosprawności lub jego odpowiednik osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą, w przypadku takich osób,
 • udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (własność, umowa najmu),
 • zaświadczenie o statusie zawodowym/w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy,
 • kopia decyzji o pobieraniu świadczeń z pomocy społecznej, jeśli takie występują,
 • zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy i osób wspólnie zamieszkałych z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Po zakwalifikowaniu wniosku należy dostarczyć szkic mieszkania, projekt i pozwolenie na budowę (w koniecznych przypadkach), kosztorys, zgodę właściciela budynku lub lokalu mieszkalnego na przeprowadzenie likwidacji barier architektonicznych (w koniecznych przypadkach) oraz oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o posiadaniu 5% udziału środków własnych na realizację zadania.

Aby skorzystać z dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych należy złożyć następujące dokumenty w siedzibie PCPR w Płońsku:

 • wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych,
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik osób mieszkających wspólnie z wnioskodawcą, w przypadku takich osób,
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę o rodzaju niepełnosprawności i konieczności likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych (ważne 3 miesiące),
 • udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu (własność, umowa najmu),
 • zaświadczenie o statusie zawodowym/w przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy,
 • oferta cenowa dotycząca wnioskowanego przedmiotu lub faktura proforma z uwzględnieniem całkowitego kosztu zakupu, udziału PCPR oraz udziału własnego wnioskodawcy,
 • kopia decyzji o pobieraniu świadczeń z pomocy społecznej, jeśli takie występują,
 • zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy i osób wspólnie zamieszkałych z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
 • zgoda właściciela budynku lub lokalu, jeśli jest wymagana do wykonania zadania,
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną o posiadaniu 5% udziału środków własnych na realizację zadania.

Po zakwalifikowaniu wniosku należy dostarczyć zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu.

 

Formularze do pobrania:

 • wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych pobierz formularz poniżej
 • wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się pobierz formularz poniżej
 
 

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

 

Uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym jest jedną z form rehabilitacji społecznej, która ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym, rozwijanie umiejętności społecznych uczestników oraz poprawę sprawności psychofizycznej.

Wyjazd na turnus rehabilitacyjny może odbyć się wraz z opiekunem osoby niepełnosprawnej tylko na wyraźne i uzasadnione zalecenie lekarza.

Turnus rehabilitacyjny nie może trwać krócej niż 14 dni i musi być zorganizowany wyłącznie na terenie Polski.

Z tej formy rehabilitacji uczestnik turnusu może skorzystać raz w roku.

Aby skorzystać z dofinansowania PFRON do turnusu rehabilitacyjnego należy złożyć wymagane dokumenty w siedzibie PCPR w Płońsku:

 • wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dorośli/dzieci,
 • wniosek lekarza o skierowanie na turnus,
 • informację o wyborze turnusu rehabilitacyjnego,
 • oświadczenie organizatora turnusu,
 • kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/ niepełnosprawności,  
 • informację o organizatorze turnusu,
 • zaświadczenie o dochodach z trzech ostatnich miesięcy (aktualna decyzja przyznająca świadczenie rentowe lub emerytalne, odcinek renty lub emerytury),
 • dodatkowo druk dla opiekuna uczestnika turnusu jeśli lekarz wskazał konieczność jego pobytu na turnusie.

Zarządzenie Starosty Płońskiego w sprawie zasad dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pobierz

 

Formularze do pobrania:

wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pobierz formularz poniżej

 

Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są do wyczerpania środków finansowych przyznawanych na ten cel przez Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych w bieżącym roku kalendarzowym.

 

 

Załączniki

  wniosek o dofinanso...onicznych.pdf 377,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek o dofinanso...aniu się.pdf 345,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  info_o_wyborze_turnusu.pdf 21,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek o dofinanso...acyjnym_2.pdf 20,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek o dofinanso...acyjnym_1.pdf 23,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OŚWIADCZENIE opiekuna.pdf 38,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek o dofinanso..._nr_1_reh.pdf 56,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek o dofinanso...tacyjnego.pdf 231,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek o dofinanso... dorosła.pdf 239,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek o dofinanso...h dziecko.pdf 315,03 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się