2016-06-29

Moduł II

Moduł II - wniosek wraz z załącznikami

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD W ROKU 2017

 

Program Aktywny Samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwiają samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. Formy wsparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Program w roku 2017 obejmuje następujące obszary wsparcia:

MODUŁ I Likwidacja barier utrudniających aktywację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar

Nazwa

Maksymalna wysokość dofinansowania

Udział własny osoby niepełnosprawnej

Adresaci Pomocy (stopień niepełnosprawności)

Adresaci Pomocy (rodzaj dysfunkcji)

 

 

 

A

Likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

5 000 zł.

15%

znaczny, umiarkowany, wiek do 18 r.ż. lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

dysfunkcja narządu ruchu

Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

2.100 zł.

w tym:

kurs/egzamin

1 500 zł.

pozostałe koszty

600 zł.

25%

Znaczny lub umiarkowany, wiek aktywności zawodowej

dysfunkcja narządu ruchu

 

 

 

B

Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Dla os. niewidomej 20 000 zł. z czego na urządzenia brajlowskie 12 000 zł. dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku 8 000 zł. Dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych

 5 000 zł. 

10%

znaczny, wiek do 18 r.ż. lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Zadanie 2:dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Dla osoby głuchoniewidomej 4 000 zł. dla pozostałych adresatów programu 2 000 zł. istnieje możliwość zwiększenia dof. o

100 % dla osób z dysfunkcją narządu wzroku gdy wymaga to zwiększenia liczby godz. szkolenia

nie wymagany

znaczny, wiek do 18 r.ż. lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

 

 

C

Likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 2:pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

2 000 zł.

nie wymagany

znaczny

 

Zadanie 3:  pomoc w zakupie protezy kończy w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Po amputacji:

w zakresie ręki 9 000 zł

przedramienia 20 000 zł

ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym 26 000 zł

na poziomie podudzia 14 000 zł.

na wysokości uda (także przez staw kolanowy) 20 000 zł. uda i wyłuszczenia w stawie biodrowym 25 000 zł. z możliwością zwiększenia (opinia eksperta PFRON dla zdolności do pracy wnioskodawcy)

10 %

Stopień niepełnosprawności, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego i rokowania uzyskania zdolności pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości) 

 

do 30 % kwot o których mowa w zadaniu 3

10 %

Jak wyżej

Jak wyżej

 

D

Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w  żłobku lub przedszkolu lub inną tego typu opiekę

miesięcznie

200 zł.

rocznie

2 400 zł.

15 %

znaczny lub umiarkowany, aktywność zawodowa, pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka

każdy rodzaj dysfunkcji

Moduł II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym 

1. Opłata za naukę (czesne)

2. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia

3. Dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego

4. Wnioskodawca może otrzymać pomoc łącznie max. w ramach 20 semestrów/półrocze

1.Równowartość kosztów czesnego na jednym kierunku

2. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia  1 000 zł.

Dodatek ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce.

Dodatek może być zwiększony, nie więcej niż o:

700 zł - w sytuacjach, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł. (netto) na osobę.

500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny,

300 zł – w przypadku gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów.

3.Przeprowadzenie przewodu doktorskiego do 4 000 zł.

Wnioskodawcy zatrudnieni:

15 % - jedna forma kształcenia

65% - więcej niż jedna forma kształcenia

 

Wnioskodawcy którzy nie są zatrudnieni:

50 % - więcej niż jedna forma kształcenia

 

z zastrzeżeniem że z obowiązku wniesienia udziału własnego jest zwolniony wnioskodawca gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 583 zł. (netto)

znaczny lub umiarkowany, nauka w szkole wyższej lub w szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

każdy rodzaj dysfunkcji

 

Szczegółowe informacji dotyczące warunków dofinansowania w ramach Modułu I i Modułu II znajdują się w dokumencie „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu  Aktywny samorząd w 2017 roku” oraz „Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu – Aktywny Samorząd”  dostępne na stronie www.pfron.org.pl

 

Terminy rozpoczęcia/zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie:

Termin

Opis

01.03.2017r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II roku akademickiego 2016/2017

30.03.2017r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II roku akademickiego 2016/2017

03.04.2017r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w ramach Modułu I

30.08.2017r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu I

10.10.2017r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu II roku akademickiego 2017/2018

 

 

Załączniki

  zal-1-modul_II_oswi...ie-danych.pdf 160,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INFORMACJA DOTYCZĄ...ROKU 2017.pdf 277,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek moduł II.pdf 477,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal-2-modul_II_oswi...dochodów.pdf 230,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal-3-modul_II_zasw...z-uczelni.pdf 185,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal-4-moduł II.pdf 304,6 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się