2016-06-29

POWIATOWY ZESPÓŁ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W PŁOŃKU

POWIATOWY ZESPÓŁ ORZEKANIA O
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W PŁOŃKU

Godziny pracy: 

od poniedziałku do piątku 8:00 - 16:00

 

Dane teleadresowe:

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14; 09-100 Płońsk

tel. 23 662 80 09

fax 23 662 75 49

 

 

Pracownicy:

Justyna Strzałkowska - Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności

Agnieszka Przybek - Pracownik socjalny/Sekretarz Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności

Anna Kazimierska - pomoc administracyjna

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla celów:

 • szkolenia;
 • odpowiedniego zatrudnienia;
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
 • uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej;
 • korzystania z środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji (korzystanie z ulg socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych);
 • uzyskania zasiłku stałego;
 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego;
 • uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego;
 • korzystanie z karty parkingowej na podstawie art.8 ust.3a pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012r. poz. 1137, z późn. zm.);
 • inne (wskazane przez zainteresowanego/przedstawiciela ustawowego).

  Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się do realizacji celów określonych ustawą:

 

 •  znaczny (dla osoby z naruszoną sprawnością organizmu niezdolną do pracy albo zdolną jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długoterminowej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji),  
 • umiarkowany (dla osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych,  

 • lekki (dla osoby o naruszonej sprawności organizmu powodujące w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w środki ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne).

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o niepełnosprawności dla celów:

 • uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,

 • korzystania z karty parkingowej na podstawie art. 8 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 20  czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.),

 • inne (wskazane przez rodzica/przedstawiciela ustawowego dziecka).

 

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.

 

PONIŻEJ DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia dla osób po 16 roku życia  
  załącznik do wniosku - zaświadczenie o stanie zdrowia 
 2. Wniosek o wydanie orzeczenia dla osób do 16 roku życia
  załącznik do wniosku - zaświadczenie o stanie zdrowia 
 3. Wniosek o wydanie karty parkingowej
UWAGA! Wszystkie wnioski do PZOoN  powinny być drukowane  dwustronnie !!!

Załączniki

  wniosekprzed16rz.pdf 66,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosekpowyzej16rz.pdf 77,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zaswiad_lekarskie.pdf 51,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wniosek-o-wydanie-k...rkingowej.pdf 310,96 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się