2016-07-15

Rodzina 500

Program „RODZINA 500 +”

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku działając jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie płońskim informuje, że z dniem 1 kwietnia 2016 r. wchodzi  w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r.   o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).

Zgodnie z ustawą rodzinom zastępczym (spokrewnionym, niezawodowym i zawodowym) przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500,00 złmiesięcznie na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej do ukończenia przez dziecko 18. roku życia, nie dłużej jednak niż do czasu rozwiązania rodziny zastępczej. Dodatek przyznawany jest bez względu na dochód rodziny zastępczej i dochód dziecka.

Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu, począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 r. W przypadku przyjęcia dziecka do rodziny zastępczej lub opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej dodatek wychowawczy wypłacany będzie w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pobytu dziecka w rodzinie zastępczej w danym miesiącu kalendarzowym.

W związku z tym, że wszystkie rodziny zastępcze zamieszkujące na terenie powiatu płońskiego uprawnione są do dodatku wychowawczego na każde dziecko umieszczone w pieczy zastępczej uprzejmie informuję, że nie ma konieczności osobistego stawiennictwa w PCPR celem złożenia wniosku.  

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. właściwi koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej pracujący z rodzinami zastępczymi  osobiście dostarczą rodzinie zastępczej wniosek i pomogą w jego wypełnieniu. Wypełniony druk wniosku koordynatorzy dostarczą do PCPR. Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia.

Prosimy o przygotowanie  druku z nazwą banku i numerem rachunku bankowego, na który rodzinie zastępczej będzie wypłacany dodatek wychowawczy. Nie ma konieczności zakładania odrębnego rachunku bankowego. Rodzina zastępcza może wskazać również rachunek bankowy, na który wpływają bieżące świadczenia z PCPR.

W przypadku dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych nie obowiązuje wzór wniosku stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postepowania w sprawach o świadczenia wychowawcze.

Druk wniosku o przyznanie dodatku wychowawczego na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w załączeniu.

 

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
Agnieszka Piekarz

Załączniki

  wniosek_500_+.pdf 325,57 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się