2016-06-29

Usamodzienienie

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

przygotowuje osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielnienia przy współpracy właściwego do przyznania pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie biorąc pod uwagę sposób i formy:

 • współdziałania i wspierania osoby usamodzielnianej w kontaktach rodziną i środowiskiem,
 • uzyskania wykształcenia zgodnego z możliwościami i aspiracjami osoby
  usamodzielnianej,
 • uzyskania kwalifikacji zawodowych,
 • pomocy w ustaleniu uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • osiedlenia się osoby usamodzielnianej w powiecie innym niż miejsce zamieszkania,
 • pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,
 • podjęcia zatrudnienia,
 • pomocy w uzyskaniu przysługujących świadczeń.

Przygotowując indywidualny program usamodzielnienia, osoba usamodzielniana uwzględnia w nim plan podejmowanych działań wynikających z programu oraz termin ich realizacji.
          Indywidualny program usamodzielnienia staje się podstawą przyznania świadczeń na usamodzielnienie z datą podpisania go przez osobę usamodzielnianą, opiekuna usamodzielnienia  oraz kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

          Zmiany w indywidualnym programie usamodzielnienia może dokonać osoba usamodzielniana wspólnie z opiekunem  usamodzielnienia w przypadku zmiany sytuacji życiowej tej osoby. Zmiany programu wymagają zatwierdzenia przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.
          Opiekunem usamodzielnienia może być, po wyrażeniu zgody :

 

 • jedno z rodziców zastępczych,
 • dyrektor placówki rodzinnej,
 • pracownik socjalny,
 • wychowawca,
 • psycholog,
 • osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą.

 

          Do zadań opiekuna usamodzielnienia należy:

 1. zaznajomienie się z dokumentacja i droga życiową osoby usamodzielnianej,
 2. opracowanie wspólnie z osobą usamodzielnianą indywidualnego programu usamodzielnienia,
 3. ocena realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz jego modyfikowanie,
 4. współpraca z rodziną osoby usamodzielnianą oraz ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza  ze szkołą oraz gminą,
 5. opiniowanie wniosku o pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki.

Załączniki

  indywidualny plan.pdf 185,01 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się